Privacyverklaring

Privacybeleid Kantoor van Mil Belastingadviseurs

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 november 2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van de diensten en/of de website van Kantoor van Mil Belastingadviseurs en waarom we deze gegevens verzamelen.

Kantoor van Mil Belastingadviseurs handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Kantoor van Mil Belastingadviseurs?

Kantoor van Mil Belastingadviseurs is een maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30280118.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Kantoor van Mil Belastingadviseurs?

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de dienst(en) te kunnen leveren.

Het betreft dan persoonsgegevens van:
– uzelf;
– uw eventuele partner en kinderen;
– uw eventuele personeel.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kantoor van Mil Belastingadviseurs of die van een derde partij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

– Om uitvoering te geven aan de opdracht van dienstverlening;
– Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
– Om het gebruik van de diensten van Kantoor van Mil Belastingadviseurs aan u te factureren;
– Om informatie te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

U heeft middels de opdracht van dienstverlening toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Kantoor van Mil Belastingadviseurs in verband met de diensten van Kantoor van Mil Belastingadviseurs, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.
De werknemers van Kantoor van Mil Belastingadviseurs zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Kantoor van Mil Belastingadviseurs kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Kantoor van Mil Belastingadviseurs .

Kantoor van Mil Belastingadviseurs kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. In dat geval zullen wij met deze derden een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Ten slotte kan Kantoor van Mil Belastingadviseurs uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Kantoor van Mil Belastingadviseurs verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Kantoor van Mil Belastingadviseurs heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Kantoor van Mil Belastingadviseurs worden verwerkt. Kantoor van Mil Belastingadviseurs accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Kantoor van Mil Belastingadviseurs persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kantoor van Mil Belastingadviseurs of die van een derde partij binnen de Europese Economische Ruimte.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Kantoor van Mil Belastingadviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Cookies

Via de website kan Kantoor van Mil Belastingadviseurs gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

U kunt uw webbrowser instellen om (alle dan wel specifieke) cookies te weigeren. Mogelijk zijn dan niet alle diensten meer voor u beschikbaar.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij Kantoor van Mil Belastingadviseurs over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@kantoorvanmil.nl
Kantoor van Mil Belastingadviseurs zal binnen vier weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij S.A. Geijtenbeek op voornoemd e-mailadres.

U kunt verzoeken dat Kantoor van Mil Belastingadviseurs uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Kantoor van Mil Belastingadviseurs zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien Kantoor van Mil Belastingadviseurs uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar S.A. Geijtenbeek op voornoemd e-mailadres.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan komen wij graag met u in contact.

11. Vragen en feedback

Kantoor van Mil Belastingadviseurs controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet.
Als u inhoudelijke vragen of suggesties heeft kunt u contact met ons opnemen.

Kantoor van Mil Belastingadviseurs
Gelderlandhaven 7 D
Postbus 1186
3430 BD NIEUWEGEIN
T: 030-6051805