Zoals bekend is per 1 mei jl. de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Modelovereenkomst van Opdracht. Wat minder bekend is, is dat je in deze modelovereenkomst (of separaat in een apart document) de fictieve dienstbetrekking kunt uitsluiten.
Een fictieve dienstbetrekking wordt al aangenomen als een opdrachtnemer langer dan 1 maand op een plaats werkzaam is en meer dan 40% van het minimum loon verdient.
Bij een fictieve dienstbetrekking dient de opdrachtgever loonheffingen en premies werknemersverzekeringen af te dragen. Om dit te voorkomen kan de fictieve dienstbetrekking contractueel worden uitgesloten. Dit kan door in ieder geval de volgende tekst aan het contract toe te voegen:

“Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkenden en gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin een arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24-12-1986, Stb. 1986, 655) buiten toepassing te laten en daartoe deze verklaring opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaats vindt.”

Met name in tandartspraktijken zullen de waarnemers/medewerkers al snel voldoen aan de voorwaarden van de fictieve dienstbetrekking. Om te voorkomen dat de belastingdienst wel heel makkelijk kan naheffen dient deze verklaring z.s.m. aan de modelovereenkomst te worden toegevoegd.